baner.jpg

  Jak se přihlásit k výběrovému řízení k CPSS  Civilní uchazeči

1. Vyplňte a odešlete “Dotazník pro CIVILNÍ UCHAZEČE” na vrcpss@email.cz
2. Vyplňte a vytiskněte “Strukturovaný životopis pro CIVILNÍ UCHAZEČE”
3. Co nejdříve kontaktujte rekrutační pracoviště.
4. Na rekrutačním pracovišti sdělte svůj zájem sloužit u CPSS a odevzdejte "Strukturovaný životopis pro CIVILNÍ UCHAZEČE.
5. Řiďte se pokyny rekrutačního pracoviště.

Rekrutační pracoviště Vám poskytne veškeré informace potřebné k přihlášení na výběrové řízení k CPSS a zodpoví veškeré Vaše dotazy. https://kariera.army.cz/kontakt  Vojáci z povolání

Pro zařazení do výběrového řízení k Centru podpory speciálních sil je potřeba napsat a odevzdat dvě formy životopisů a “dotazník pro uchazeče VZP” NEJPOZDĚJI 5 TÝDNŮ PŘED PŘÍSLUŠNÝM TERMÍNEM. Všechny tři dokumenty jsou stejně důležité a jsou nutnými vstupními podmínkami pro účast na výběrovém řízení. Strukturovaný životopis a Dotazník pro uchazeče VZP zašlete na emailovou adresu cpss_personalni@respecs.cz .

Dotazník pro uchazeče VZP ke stažení                       Strukturovaný životopis ke stažení

Nestrukturovaný životopis v co nejkratším termínu zašlete na adresu:

   Vojenský útvar 4960
   Tomkova 77/2
   779 00 OLOMOUC

Po obdržení vašich životopisů obdržíte email s potvrzením vašeho zařazení do registru uchazečů na výběrové řízení. Z důvodu omezené kapacity výběrového řízení a personální potřeby CPSS je na základě zaslaných životopisů prováděn výběr vhodných uchazečů, kterým je následně nejpozději 3 týdny před výběrovým řízením zaslán zvací email s podrobnostmi k výběrovému řízení. Nezařazeným uchazečům je zasláno oznámení se zdůvodněním. Uchazeč má možnost se opětovně přihlásit na jim vybraný termín výběrového řízení dle výše uvededných pokynů

Nestrukturovaný životopis

Napište vlastní rukou (perem, propisovací tužkou), psacím písmem, čitelně, úhledně, stručně a výstižně. Rozsah životopisu je minimálně 3 strany nelinkovaného papíru formátu A4.

Volnou formou a v chronologickém pořadí uveďte základní informace o vlastní osobě a všechny důležité údaje a události, které ve Vašem životě nastaly. Při změně příjmení uveďte v závorce i příjmení dřívější. Stejné údaje uveďte o své primární rodině, partnerovi a dětech. V životopisu uveďte motivace vstupu k Centru podpory speciálních sil, přání a představy o službě u našeho útvaru a jiné osobní požadavky, případně další údaje, které považujete za důležité sdělit.

Na závěr životopisu napište doložky tohoto znění:

„Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že údaje uvedené v tomto životopisu jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení důležitých okolností může být ukončeno výběrové řízení.“

„Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů dle zákona O ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.“

Místo, datum a vlastnoruční podpis

Více informací pro civilní uchazeče: https://kariera.army.cz/

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz